Kvalitet & Tilsyn

Tilsynsmyndigheder vi samarbejder med:

Stoa Fondens botilbud er godkendt af Social Tilsyn Midt og findes på Tilbudsportalen.

Vi hører også under Styrelsen for Patientsikkerheds Risikobaserede Tilsyn, men har endnu ikke haft besøg af en tilsynsførende herfra.

Dertil hører alle afdelinger under arbejdsmiljøtilsynet.

Botilbuddet Stainagaard får også besøg af Fødevarestyrelsen.

Botilbuddet Adelgade blev akkrediteret tre gange under Akkreditering Danmark, senest i 2014, og vi har taget praksisser herfra med i vores kvalitetssikring.

Akkreditering DK

Kvalitetssikring

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem, bl.a. i forbindelse med opfølgning på mål og observationer i SUM og SOL (se evt. beskrivelse af SUM og SOL under Metoder og tilgange). Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til vores interne undervisningsdage. Her arbejder vi aktivt med teorierne bag vores tilgange og metoder og vender konkrete emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og at vores praksis lever op til vores værdigrundlag. Det er også på disse dage vi løbende og systematisk analyserer, diskuterer og reviderer politikker og procedurer, for at sikre at det vi siger vi gør, rent faktisk også er det er foregår i det daglige.

Alle pædagogiske medarbejdere har løbende supervision, både gruppebaseret og individuelt, ved intern og ekstern supervisor. Vi prioriterer dette, da en stor og vedvarende opgave for miljøterapeutisk personale er at opsamle, tolerere og siden verbalisere den uro, vrede, frustration, smerte og angst som beboerne kan rumme, i kraft af deres sygdom. Uden et forum hvor disse følelser kan ventileres og identificeres er risikoen for slid på personalet, eller reaktivitet i den miljøterapeutiske praksis, forhøjet. Vi tilbyder desuden akut supervision og debriefing, både individuelt og gruppebaseret, efter evt. krisesituationer.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.

Find Socialtilsyn Midts seneste rapport om Botilbuddet Adelgade her

Botilbuddet Adelgade på Tilbudsportalen

Find Socialtilsyn Midts seneste rapport om Botilbuddet Stainagaard her

Botilbuddet Stainagaard på Tilbudsportalen

Find Styrelsen for patientsikkerheds seneste rapport vedr. Botilbuddet Adelgade her

Fødevarestyrelsens seneste rapport fra Botilbuddet Stainagaard

Det skriver Socialtilsyn Midt i deres rapporter:

“Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at en pårørende fortæller, at deres pårørende er kommet til et sted, hvor der er høj faglighed og viden omkring hvordan der arbejdes med fysisk og mental sundhed, at medarbejderne er gode til kanalisere udfordringer, således at borgeren føler medarbejderskab over eksempelvis at kunne komme med egne løsningsforslag.”

Botilbuddet Adelgade 2024

“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kontinuerligt og systematisk er i dialog med borgerne om deres drømme, muligheder og mål, under hensyntagen til den enkelte borgers potentiale og aktuelle sindstilstand. Dette understøttes af samtaler og behandlingsforløb.
Borgerne er aktivt inddraget i et systematisk arbejde med drømme og mål og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere omkring uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Alle borgerne er tilknyttet jobcentret.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder relationelt med borgerne, hvor motivation og sygdomsforståelse er vigtige parametre i afklaringen af borgenes ønsker om deltagelse i uddannelse og beskæftigelse.”

Botilbuddet Adelgade 2024

“Socialtilsyn Midt vurderer ud fra temaet sundhed og trivsel, at Botilbuddet Adelgade har fokus på at understøtte borgernes trivsel, sundhed, medinddragelse og indflydelse på eget liv. Tilbuddet har et konstruktivt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som eksempelvis psykiatrien. Det vurderes, at medarbejderne har en respektfuld og dialogbaseret tilgang til borgerne og praktiserer en individuel afstemt, genkendelig og anerkendende indsats, der blandt andet forebygger vold, overgreb og magtanvendelser.”

Botilbuddet Adelgade 2024

“Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor, har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen…Der er lagt vægt på, at pårørende til en borger fortæller, at de har et tilfredsstillende samarbejde med Stainagaard, at de inddrages og kommer på besøg ved behov. De pårørende fremhæver Stainagaard som et velfungerende og professionelt botilbud, som har gjort en stor forskel for deres familiemedlems livskvalitet.”

Botilbuddet Stainagaard 2023

“Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Stainagaard understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse og at tilbuddet har respekt for den enkelte borgeres mening og integritet. Borgernes trivsel er god.

Socialtilsynet konstaterer, at der ikke forekommer magtanvendelse i tilbuddet. Dette og overgreb forebygges blandt andet gennem den velimplementerede model SOL (Stressreduktions redskab) samt det at medarbejderne gennem supervision løbende har fokus på dem selv som redskab og og hvorledes de påvirker borgerne i deres relation med dem.”

Botilbuddet Stainagaard 2023

“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har borgeren i centrum og de inddrages i, hvad der vedrører dem selv og deres hverdag. Det fremgår, at der er stor respekt for borgerens mening og integritet.
I tilbuddets værdigrundlag står der blandt andet følgende: “Et livs værdi kan kun vurderes af den, hvis liv det er, og som lever det. Velvære er at sætte sig mål indefra og arbejde på at realisere dem. Vi er værdifulde hver for sig og som fællesskab, og vi behandler hinandens udtryk i verden med venlighed, respekt og omsorg”.
På baggrund af interviews er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet også i praksis lever op til dette værdigrundlag og at det er understøttende for den enkelte borgers integritet og selv- og medbestemmelse.”

Botilbuddet Stainagaard 2023

“Det vurderes, at tilbuddet kontinuerligt og systematisk er i dialog med borgerne om deres drømme, muligheder og mål, under hensyntagen til den enkelte borgers potentiale og aktuelle sindstilstand. Dette understøttes af samtaler og behandlingsforløb.
Borgerne er aktivt inddraget i et systematisk arbejde med drømme og mål og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere omkring uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Tilbuddet samarbejder eksempelvis med lokale butikker og jobcentret om at skaffe relevante praktikpladser.”

Botilbuddet Adelgade 2023

“Socialtilsynet overværer en behandlingskonference, hvoraf det tydeligt fremgår, at borgerne konstant er inddraget i processerne omkring målarbejdet. Tilbuddet har faste rutiner for dokumentation, der relateres til borgernes delmål og videregives i statusrapporter til de anbringende kommuner. Tovholderfunktionen er central for den enkelte borger. Det er tovholderen der ugentligt holder møder omkring mål sammen med borgeren. På behandlingskonferencen fremstår pågældende tovholder som velforberedt, reflekterende, mentaliserende, ledende og med overblik. Socialtilsynet har set en Status af høj kvalitet med opfølgning på tre delmål.”

Botilbuddet Adelgade 2023

“I Stainagaards målsætning skriver tilbuddet blandt andet: ‘Støtte beboerne i at komme til at leve et så selvstændig og meningsfuld liv som muligt, med de muligheder og begrænsninger den enkelte har.’
På baggrund af interview med leder og medarbejdere er det Socialtilsynets opfattelse, at målsætning og værdierne ikke blot er tilkendegivelser, men også er en implementeret del af hverdagen i tilbuddet.”

Botilbuddet Stainagaard 2022

“I forbindelse med interview med 2 borgere tilkendegiver de, at de som oftest føler sig hørt, respekteret og anerkendt. En af borgerne uddyber dette med at fortælle, at opleve at have fuld selvbestemmelsesret. Borgeren fortæller også at have deltaget i ansættelsesudvalg, hvor borgeren følte sig hørt og inddraget. Borgeren fortæller også positivt om det samarbejde han har med tilbuddets kropsterapeut. I dette samarbejde oplever borgeren i høj grad at blive mødt med respekt for sine personlige grænser, hvilket gør ham tryg til lige så langsomt at gå et skridt videre.”

Botilbuddet Stainagaard 2022

“Medarbejderne fortæller, at der arbejdes ud fra, at ‘den der skal leve livet, selv skal bestemme værdierne’, hvilket samtidigt er et paradoks, da borgerne er på meget forskellige niveauer. Medarbejderne fortæller ligeledes om, hvordan tilbuddet arbejder med at afbalancere borgerne, samtidig med at den enkelte borger også skal have relevante udfordringer. -ledelsen og medarbejderne fortæller, at borgernes sociale kompetencer trænes i tilbuddets rammer, men at det har stor prioritet, at borgernes sociale kompetencer udenfor tilbuddet, går forud for tilbuddets fælles aktiviteter.”

Botilbuddet Adelgade 2021

“Ledelsen fortæller, at de arbejder med det relationelle, at komme ind bag spiseforstyrrelsen, at få kontakt med en borger, som vil noget andet, fx et mål om et andet liv. Derfor arbejdes der tæt på det relationelle (ikke alt handler om tal, kost og vægt), vi får dem til at knytte sig tæt til os, så de ikke kan undgå at arbejde med andet, de skal turde gå ind i relationen og arbejde med sorg, skamfuldhed mv, men de skal også arbejde med det indeni – det tager tid at arbejde med det.”

Botilbuddet Adelgade 2021

“Socialtilsynet taler endvidere med en pårørende, som fortæller, at medarbejderne er rigtig gode til at inddrage deres pårørende og at der er fokus på at det i den grad det lader sig gøre foregår på hendes præmisser. Eksempelvis fortæller den pårørende om et eksempel, hvor medarbejderne sammen med borgeren får løst en problemstilling med det udgangspunkt, at det er borgeren, som tager beslutningen, hvilket gør at hun føler ejerskab over at kunne løse dette. Den pårørende fortæller, at medarbejderne er gode ambassadører for deres pårørende og understøtter hendes sag i alle sammenhænge, også med eksterne samarbejdspartnere.”

Botilbuddet Adelgade 2021

“Socialtilsynet vurderer, at Stoa Botilbud med hensyntagen til den enkelte borgers sårbarhed og psykiske udfordringer i øvrigt, sikrer borgernes mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Herunder at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.”

Botilbuddet Adelgade 2021

”Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de tre borgere som socialtilsynet taler med fortæller, at de overordnet er glade for at bo ved tilbuddet, og at medarbejderne er lyttende og anerkendende. Afdelingsleder fortæller at Covid19 har udfordret flere af borgerne, og at de støtter op omkring, at sortere i nyhedsstrømmen, samt at lukke ned for nyhederne indimellem.
En borger fortæller, at vedkommende aktuelt er udfordret ift. ikke at vide hvad fremtiden bringer, at lederne især er gode til at tale og bakke op omkring vedkommendes sag. En anden borger fortæller, at han har boet ved tilbuddet i et år, og at han trives med at få støtte til at blive mere selvstændig, samt afklaret ift. fremtidig støttebehov.”

Botilbuddet Stainagaard 2020

”Medarbejderne fortæller, at flertallet af borgerne gerne vil indgå i relationer, og møde andre mennesker. Samtidig er borgerne meget sårbare, hvorfor der er tale om ’et træningsfelt’, som borgerne udfordres meget af, og kræver, at medarbejderne står på sidelinjen og støtter den enkelte borger. Borgeren fortæller, at medarbejderne har givet meget støtte i forbindelse med at vedligeholde og udvikle et netværk, herunder til venner i Aarhus, og at der bliver gjort meget for at ’lukke op til verden udenfor’.”

Botilbuddet Adelgade 2020

”Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Stoa arbejder med afsæt i en klar målsætning og målgruppebeskrivelse, samt anvender faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet har en opmærksomhed rettet mod, at målgruppens kompleksitet hele tiden stiller krav om at sikre, at der er fokus på et udviklingsperspektiv for den enkelte borger. Ledelsen og medarbejderne er tydelige omkring hvilke faglige tilgange og metoder der arbejdes efter, og om hvordan borgerne inddrages i egen udviklingsplan. Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med en høj faglighed, som sikrer en tydelig og målrettet beskrivelse i borgernes individuelle handleplaner, som udarbejdes efter borgernes ønsker og behov, og på baggrund i myndighedens bestilling.”

Botilbuddet Adelgade 2020

”I bedømmelsen er der lagt vægt på, at en borger fortæller socialtilsynet, at hun er glad for at bo ved tilbuddet, at medarbejderne er lyttende og hjælpsomme og altid står klar. Ledelsen fortæller om en nyligt overstået fællesdag for medarbejderne, hvor tilbuddets værdier blev drøftet, og her blev måden man møder hinanden og bliver mødt på fremhævet, samt at borgerne mødes i øjenhøjde.”

Botilbuddet Adelgade 2020

”En borger fortæller, at hun har modtaget stor støtte af tilbuddet i forbindelse med ønsket om at starte i et praktikforløb, herunder at hun oplever megen fortrolighed til medarbejderne, som bakker hende op i de valg, hun træffer.”

Botilbuddet Adelgade 2020

”Det er Socialtilsynets vurdering at Stainagaards fysiske rammer understøtter borgernes trivsel gennem individuelt indrettede boliger, hvor borgenes ret til privatliv tilgodeses, eksempelvis gennem muligheden for at bo i selvstændige boliger på matriklen. Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer – ude som inde – giver mulighed for at borgerne kan udfolde og udvikle sig under særlig hensyntagen til psykosociale udfordringer.”

Botilbuddet Stainagaard 2018

“Stoa Botilbud understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, ved at møde borgerne respektfuldt og tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Borgerne har medansvar og inddrages i egen behandling, har tilbud med forskellige mødefora, tætte tovholderfunktioner, sund kost, motion, tilbud om terapeutiske samtaler, massage og æstetiske miljøer.” 

Botilbuddet Adelgade 2017

“Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og en opmærksomhed på, at der er tale om en kompleks målgruppe, som kræver, en bevidsthed om, hvilke faglige tilgange og metoder målgruppen profiterer af. Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet lykkes hermed.”

Botilbuddet Adelgade 2015

“Tilsynet oplever at medarbejder har viden og erfaring inden for de metodiske tilgange, og at de anvender det i praksis. Det som de beskriver, er også det som vi ser.”

Botilbuddet Adelgade 2015

Indrapporter en UTH

Som alle andre steder der hjælper mennesker indenfor sundhedsområdet, indrapporterer vi også utilsigtede hændelser, med henblik på at forebygge og opsamle viden om de områder, hvor der kan være plads til forbedring.

Siden 2023 har du også som den det handler om – eller som pårørende – kunnet indberette en utilsigtet hændelse, læs mere i denne folder.