Kvalitet & Tilsyn

Stoa Botilbud er godkendt af det Sociale Tilsyn og findes på Tilbudsportalen.

Vi er tilmeldt det risikobaserede tilsyn, men har endnu ikke haft besøg af tilsynsførende herfra. Vi er desuden akkrediteret tre gange under Akkreditering Danmark, senest i 2014.

Akkreditering DK

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem, bl.a. i forbindelse med opfølgning på mål og observationer i SUM og SOL (se evt. beskrivelse af SUM og SOL under Metoder og tilgange). Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til vores interne undervisningsdage. Her arbejder vi aktivt med teorierne bag vores tilgange og metoder og vender konkrete emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og at vores praksis lever op til vores værdigrundlag. Det er også på disse dage vi løbende og systematisk analyserer, diskuterer og reviderer politikker og procedurer, for at sikre at det vi siger vi gør, rent faktisk også er det er foregår i det daglige.

Alle pædagogiske medarbejdere har løbende supervision, både gruppebaseret og individuelt, ved intern og ekstern supervisor. Vi prioriterer dette, da en stor og vedvarende opgave for miljøterapeutisk personale er at opsamle, tolerere og siden verbalisere den uro, vrede, frustration, smerte og angst som beboerne kan rumme, i kraft af deres sygdom. Uden et forum hvor disse følelser kan ventileres og identificeres er risikoen for slid på personalet, eller reaktivitet i den miljøterapeutiske praksis, forhøjet. Vi tilbyder desuden akut supervision og debriefing, både individuelt og gruppebaseret, efter evt. krisesituationer.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.

Stoa Botilbud på Tilbudsportalen

“Medarbejderne fortæller, at der arbejdes ud fra, at ‘den der skal leve livet, selv skal bestemme værdierne’,
hvilket samtidigt er et paradoks, da borgerne er på meget forskellige niveauer. Medarbejderne fortæller ligeledes om, hvordan tilbuddet arbejder med at afbalancere borgerne, samtidig med at den enkelte borger også skal have relevante udfordringer. -ledelsen og medarbejderne fortæller, at borgernes sociale kompetencer trænes i tilbuddets rammer, men at det har stor prioritet, at borgernes sociale kompetencer udenfor tilbuddet, går forud for tilbuddets fælles aktiviteter.”

Socialtilsyn Midt 2021

“Ledelsen fortæller, at de arbejder med det relationelle, at komme ind bag spiseforstyrrelsen, at få kontakt med en borger, som vil noget andet, fx et mål om et andet liv. Derfor arbejdes der tæt på det relationelle (ikke alt handler om tal, kost og vægt), vi får dem til at knytte sig tæt til os, så de ikke kan undgå at arbejde med andet, de skal turde gå ind i relationen og arbejde med sorg, skamfuldhed mv, men de skal også arbejde med det indeni – det tager tid at arbejde med det.”

Socialtilsyn Midt 2021

“Socialtilsynet taler endvidere med en pårørende, som fortæller, at medarbejderne er rigtig gode til at inddrage deres pårørende og at der er fokus på at det i den grad det lader sig gøre foregår på hendes præmisser. Eksempelvis fortæller den pårørende om et eksempel, hvor medarbejderne sammen med borgeren får løst en problemstilling med det udgangspunkt, at det er borgeren, som tager beslutningen, hvilket gør at hun føler ejerskab over at kunne løse dette. Den pårørende fortæller, at medarbejderne er gode ambassadører for deres pårørende og understøtter hendes sag i alle sammenhænge, også med eksterne samarbejdspartnere.”

Socialtilsyn Midt 2021

“Socialtilsynet vurderer, at Stoa Botilbud med hensyntagen til den enkelte borgers sårbarhed og psykiske udfordringer i øvrigt, sikrer borgernes mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Herunder at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.”

Socialtilsyn Midt 2021

”Medarbejderne fortæller, at flertallet af borgerne gerne vil indgå i relationer, og møde andre mennesker. Samtidig er borgerne meget sårbare, hvorfor der er tale om ’et træningsfelt’, som borgerne udfordres meget af, og kræver, at medarbejderne står på sidelinjen og støtter den enkelte borger. Borgeren fortæller, at medarbejderne har givet meget støtte i forbindelse med at vedligeholde og udvikle et netværk, herunder til venner i Aarhus, og at der bliver gjort meget for at ’lukke op til verden udenfor’.”

Socialtilsyn Midt 2020

”Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Stoa arbejder med afsæt i en klar målsætning og målgruppebeskrivelse, samt anvender faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet har en opmærksomhed rettet mod, at målgruppens kompleksitet hele tiden stiller krav om at sikre, at der er fokus på et udviklingsperspektiv for den enkelte borger. Ledelsen og medarbejderne er tydelige omkring hvilke faglige tilgange og metoder der arbejdes efter, og om hvordan borgerne inddrages i egen udviklingsplan. Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med en høj faglighed, som sikrer en tydelig og målrettet beskrivelse i borgernes individuelle handleplaner, som udarbejdes efter borgernes ønsker og behov, og på baggrund i myndighedens bestilling.”

Socialtilsyn Midt 2020

”I bedømmelsen er der lagt vægt på, at en borger fortæller socialtilsynet, at hun er glad for at bo ved tilbuddet, at medarbejderne er lyttende og hjælpsomme og altid står klar. Ledelsen fortæller om en nyligt overstået fællesdag for medarbejderne, hvor tilbuddets værdier blev drøftet, og her blev måden man møder hinanden og bliver mødt på fremhævet, samt at borgerne mødes i øjenhøjde.”

Socialtilsyn Midt 2020

”En borger fortæller, at hun har modtaget stor støtte af tilbuddet i forbindelse med ønsket om at starte i et praktikforløb, herunder at hun oplever megen fortrolighed til medarbejderne, som bakker hende op i de valg, hun træffer.”

Socialtilsyn Midt 2020

“Stoa Botilbud understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, ved at møde borgerne respektfuldt og tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Borgerne har medansvar og inddrages i egen behandling, har tilbud med forskellige mødefora, tætte tovholderfunktioner, sund kost, motion, tilbud om terapeutiske samtaler, massage og æstetiske miljøer.” 

Socialtilsyn Midt 2017

“Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og en opmærksomhed på, at der er tale om en kompleks målgruppe, som kræver, en bevidsthed om, hvilke faglige tilgange og metoder målgruppen profiterer af. Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet lykkes hermed.”

Socialtilsyn Midt 2015

“Tilsynet oplever at medarbejder har viden og erfaring inden for de metodiske tilgange, og at de anvender det i praksis. Det som de beskriver, er også det som vi ser.”

Socialtilsyn Midt 2015