Kvalitet & Tilsyn

Stoa Botilbud er godkendt af det Sociale Tilsyn og findes på Tilbudsportalen. Den seneste rapport er fra 2018, men en nyere er på trapperne, efter tilsynsbesøg i nov. 2019.

Vi er tilmeldt det risikobaserede tilsyn, men har endnu ikke haft besøg af tilsynsførende herfra. Vi er desuden akkrediteret tre gange under Akkreditering Danmark, senest i 2014.

Akkreditering DK

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem, bl.a. i forbindelse med opfølgning på mål og observationer i SUM og SOL (se evt. beskrivelse af SUM og SOL under Metoder og tilgange). Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til vores interne undervisningsdage. Her arbejder vi aktivt med teorierne bag vores tilgange og metoder og vender konkrete emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og at vores praksis lever op til vores værdigrundlag. Det er også på disse dage vi løbende og systematisk analyserer, diskuterer og reviderer politikker og procedurer, for at sikre at det vi siger vi gør, rent faktisk også er det er foregår i det daglige.

Alle pædagogiske medarbejdere har løbende supervision, både gruppebaseret og individuelt, ved intern og ekstern supervisor. Vi prioriterer dette, da en stor og vedvarende opgave for miljøterapeutisk personale er at opsamle, tolerere og siden verbalisere den uro, vrede, frustration, smerte og angst som beboerne kan rumme, i kraft af deres sygdom. Uden et forum hvor disse følelser kan ventileres og identificeres er risikoen for slid på personalet, eller reaktivitet i den miljøterapeutiske praksis, forhøjet. Vi tilbyder desuden akut supervision og debriefing, både individuelt og gruppebaseret, efter evt. krisesituationer.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.

Stoa Botilbud på Tilbudsportalen

Læs den seneste tilsynsrapport

Tilsynsrapport Stoa Botilbud 2018

“Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og en opmærksomhed på, at der er tale om en kompleks målgruppe, som kræver, en bevidsthed om, hvilke faglige tilgange og metoder målgruppen profiterer af. Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet lykkes hermed.”

Socialtilsyn Midt 2015

“Stoa Botilbud understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, ved at møde borgerne respektfuldt og tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Borgerne har medansvar og inddrages i egen behandling, har tilbud med forskellige mødefora, tætte tovholderfunktioner, sund kost, motion, tilbud om terapeutiske samtaler, massage og æstetiske miljøer.” 

Socialtilsyn Midt 2017

“Tilsynet oplever at medarbejder har viden og erfaring inden for de metodiske tilgange, og at de anvender det i praksis. Det som de beskriver, er også det som vi ser.”

Socialtilsyn Midt 2015