Kvalitet & Tilsyn

Stoa Botilbud er godkendt af det Sociale Tilsyn, senest i foråret 2018 og findes på Tilbudsportalen. Vi er også blevet tilmeldt det risikobaserede tilsyn, men har endnu ikke haft besøg af tilsynsførende herfra. Vi er desuden akkrediteret tre gange, senest i 2014.

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser. Det gør vi ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I det daglige dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem, bl.a. i forbindelse med opfølgning på målene i SUM (se evt. beskrivelse af SUM under Metoder og tilgange). Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere.

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til et kvalitetsmøde. Her diskuterer og reviderer vi de politikker og procedurer vi har. Vi analyserer om vores praksis hænger sammen med det vi siger vi gør, og får vendt emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og lever op til vores værdigrundlag.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.

Stoa Botilbud på Tilbudsportalen

Læs den seneste tilsynsrapport

Tilsynsrapport Stoa Botilbud 2018

“Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og en opmærksomhed på, at der er tale om en kompleks målgruppe, som kræver, en bevidsthed om, hvilke faglige tilgange og metoder målgruppen profiterer af. Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet lykkes hermed.”

Socialtilsyn Midt 2015

“Tilsynet oplever at medarbejder har viden og erfaring inden for de metodiske tilgange, og at de anvender det i praksis. Det som de beskriver, er også det som vi ser.”

Socialtilsyn Midt 2015

“Stoa Botilbud understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, ved at møde borgerne respektfuldt og tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Borgerne har medansvar og inddrages i egen behandling, har tilbud med forskellige mødefora, tætte tovholderfunktioner, sund kost, motion, tilbud om terapeutiske samtaler, massage og æstetiske miljøer.” 

Socialtilsyn Midt 2017